ZO WIND VRIJ
Zoekgebied Gein

Gaasperplas - Gaasperzoom - wijk Gein geschikt?

Dit gebied is boordevol functies. Windturbines kunnen er niet bij.
Toen de RES in 2020 van start ging, en dit gebied een voorkeurszoekgebied werd, waren windturbines van 150 meter hoog nog gebruikelijk en verkrijgbaar en golden vanuit Schiphol nog de beperkingen tot 150 meter.
Die normen zijn nu opgerekt tot 200 - 250 meter, dus alles komt in een nieuw daglicht te staan.
 
Hierbij tien punten:

1. Niet geschikt, want Zuidoost is het stadsdeel met de laagste levensverwachting en met de grootste behoefte aan een gezonde leefomgeving

Waarom hier? Gaasperplas met 963.000 bezoekers per jaar en Gaasperzoom met 610.938 bezoekers per jaar zijn samen het meest bezochte recreatiegebied van Amsterdam.
In een stadsdeel waar de levensverwachting zes jaar lager is en waar veel mensen geen tuin of balkon hebben en er ook niet zo vaak op uit kunnen, is dit gebied een zegen voor de gezondheid. Het maakt deel uit van de leefomgeving.
De zoom en de plas maken het mogelijk om buiten in de natuur in beweging te blijven, te spelen en tot rust te komen.
Amsterdam Zuidoost krijgt er de komende tien jaar 39.000 woningen ofwel 60.000 inwoners bij die hier ook allemaal hun ontspanning en een gezonde omgeving voor hun kinderen zoeken.
Van die leefomgeving gaat met windturbines sowieso een hap af, en er komt geluid en slagschaduw voor in de plaats.
Waarom juist hier, is het gevoel dat leeft.
En waarom noemt u dit recreatiegebieden. Recreatie klinkt alsof het een luxe is. Maar dat is het niet.
Het is de gezonde leefomgeving die hier nodig is.

2. Niet, want windturbines komen te dicht bij woonwijken

Het laagfrequente geluid reikt ver. Het zal tot in de Gaasperplas, Gein 1, 2, 3 en 4, Nellestein, de Gaasperzoom en de Geinrivier reiken, en veel te dicht bij de wijken komen.
Toen dit plan in 2020 bedacht werd ging het om windturbines tot 150 meter. Nu gaat het om turbines tot 250 meter en is de landelijke norm afgekeurd.
Een nieuwe norm hebben we nog niet.
Gezondheid

3. Niet, want slagschaduw over de plas en in huizen is niet te verwaarlozen

In deze open gebieden kan  slagschaduw  van hoge turbines ver reiken.
Op dit moment kennen we rond de Amstelvogel, de kleine ouderwetse turbine bij het Fletcher hotel, van 125 meter, twee gezinnen die er last van hebben.
Een gezin bij de Amstelvogel moet ’s winters op bepaalde momenten op de dag de gordijnen dichthouden en een gezin in Reigersbos moet ze juist op zomeravonden sluiten.
 Slagschaduw  van een tweemaal zo hoge turbine in het zoekgebied Waterzuiveringsterrein is bij zonnig weer ’s ochtends te verwachten in de huizen in Gein 3, ’s middags aan de Gaasperplas, Nellestein en Driemond, en ’s avonds aan Het Gein, de rivier.
Een bewoner in Reigersbos klaagt over migraine en noemt het kermis in huis.
De turbine de Amstelvogel bij Knooppunt Holendrecht wordt op dit moment stilgezet bij klachten.
 

impact van waarschuwingsverlichting

4. Niet, want er zal impact zijn van waarschuwingsverlichting voor de luchtvaart

Waarschuwingslichten voor de luchtvaart zijn vaak rood en vullen de sterrenhemel, waardoor je de sterrenbeelden en de maan minder goed ziet.
Een bewoner in een andere regio noemt het een hoerentent.
Op de hoogtes waarover het gaat zijn de lichten ’s nachts nodig om laag vliegende luchtvaart te waarschuwen.

5. Niet, want het nationaal en het werelderfgoed moeten beschermd worden

het Gein

Het noordelijke deel van het Geingebied valt direct binnen de centrale hindercirkel van een in te plannen turbine.
Het gehele Geingebied valt in iets ruimere hindercirkels.
Het Geingebied is een bijzonder gebied.
Voor het nationaal en werelderfgoed geldt een aparte bescherming.
het Geingebied

6. Niet, want buurgemeenten hebben evenveel belang maar mogen niet stemmen

Buurgemeente De Ronde Venen, waarin het Geingebied ligt, schreef al in 2020 een  brief aan RES Noord Holland  dat Amsterdam de belangen van haar inwoners moet wegen.
Amsterdam omringt de gemeente De Ronde Venen maar houdt geen rekening met haar.
De gemeente is tegen windturbines aan haar grens en vlakbij het Geingebied, en benoemt ook de erfgoedwaarden van het Geingebied.
Een in 2020  unaniem getekende motie  van de statenleden van de provincie Noord Holland keert zich tegen een samenklontering van zoekgebieden aan gemeentegrenzen met name in het Geingebied.
 
De buurgemeente is niet eens met de nieuwe hoofdgroenstructuur, waarover op  6 juni per referendum  beslist wordt.
In de vernieuwde hoofdgroenstructuur wordt veel NNN-gebied stadspark.
In de hoofgroenstructuur mag van alles niet gebouwd worden, maar windturbines zoals hier bij waternet/Gein mogen wél.
De buurgemeente De Ronde Venen is een van de eerst getroffenen door die beslissing, maar mag niet meestemmen want inwoners zijn geen Amsterdammers.
Het plaatsen van windturbines aan grenzen leidt zo tot ondemocratische besluitvorming over een gebied.
Mensen in de binnenstad stemmen over waar de buurgemeente last van heeft.

7. Niet, want er is absoluut geen draagvlak

In het coalitieakkoord van Provincie Noord - Holland 2023 - 2027 staat op pagina 24 halverwege:
vanuit onze ruimtelijke regierol laten we, voor het geval dat gemeenten hun verschillen van mening niet bilateraal kunnen oplossen, de Noord-Hollandse gemeenten gezamenlijke uitgangspunten opstellen als onderling afsprakenkader over hoe om te gaan met de planning van eventuele windturbines nabij gemeentegrenzen.
Daarnaast is voldoende draagvlak en participatie voor ons een randvoorwaarde.

protest

op de foto:
Bewoners uit Gaasperdam hielden een fietstocht door de groene zoom en het Gein-gebied uit protest tegen de komst van windturbines.
 
Er is geen draagvlak. De petitie behoud het unieke landschap van het Gein 5.000 maal getekend.
De petitie Windalarm werd tienduizenden malen getekend, een substantieel deel kwam uit Zuidoost en Driemond.
In wijk Gein hing op elk raam de flyer tegen de windturbines.

Veel Zuidoosters waren en zijn nog steeds het spoor bijster.
Wat is nu weer de stand van zaken bij welke overheid?
We zijn als stadsdeel slecht en ongecoördineerd voorgelicht.
Draagvlak is dus voor een groot deel niet gemeten.

 •   Een draagvlakonderzoek werd aangekondigd op de website van de gemeente met de titel "wat werkt in uw buurt".
    Pas in de tekst werd duidelijk dat dit over windturbines ging.
 •  Draagvlakonderzoeken hadden namen als Weesperkarspel, Waternet, Waterzuivering, Gein. De namen van de zoekgebieden werden steeds veranderd.
  Gein als wijk en Gein als rivier werden niet apart benoemd. Terwijl ze aan weerszijden van de provinciegrens liggen.
  Wat werd er met Gein bedoeld? Allebei, bleek later, in die éne naam Gein.
 •  Eenmaal viel er een brief in de bus, maar daarop stond geen nadere plaatsaanduiding dan er komen windmolens in uw buurt.
 •  Tijdens participatiebijeenkomsten werden deelnemers geprest om vooral windturbines in te tekenen, ook in andere gebieden, die ze helemaal niet kenden.
  Dit werd dan gewoon meegeteld.
  Dat schrikt af, mensen komen een volgende keer niet meer.
 •  Er was een enquête die als draagvlakonderzoek moest gelden, maar als je geen windturbines in je buurt wilde, werd je uit de enquête gegooid.
  Dat schrikt ook af. De gemeente heeft het verbruid.

8. Niet, want er is impact op een kwetsbaar smal strookje ecologische verbindingszone

De Europese regelgeving zegt dat we de natuurwaarden niet mogen verslechteren, maar tenminste in stand moeten houden.
Oppervlakte en onderlinge samenhang NNN mag niet verminderen, zegt de Amsterdamse Expertgroep Natuur en windturbines in 2022.
Het voorgestelde gebied ligt middenin de ecologische verbindingszone van IJmeer naar Botshol, en is daarin een kwetsbaar stukje, een bottleneck.
Niet voor niets zijn er de afgelopen vijftien jaar talloze spades de grond in geweest om door deze smalle gangetjes doorgangen te maken en vennetjes aan te leggen voor kikkers, padden en ringslangen, de vogelroutes vallen hier deels mee samen.
In dit strookje zou zeker sprake zijn impact.
 
In deze smalle ecologische verbindingszone broeden de havik, de buizerd, de ransuil en de bosuil. Er zijn torenvalken en sperwers.
Dat zijn allemaal soorten die extra last hebben van windturbines.
Ze letten niet op als ze jagen want dan kijken ze naar beneden.
Er zijn veel vleermuizen.
De ooievaar, de koekoek, de kleine karekiet, de nachtegaal, de spotvogel, de tuinfluiter, de zanglijster, de bosrietzanger en de zwartkop broeden er.
In het vennetje spatelen lepelaars en leven zilverreigers en visdiefjes, er komen ijsvogels.
Ook aalscholvers, grauwe ganzen, kolganzen, soms zelfs kraanvogels en een zeearend trekken over.
Aan de sloot aan de zuidkant overwinteren smienten.
 
Er worden veel trekvogels gezien, vanuit landje van Geijsel bezoeken ze ook Naardermeer om te foerageren.

9. Niet, want de waarde van het gebied daalt

Bij mensen die kunnen kopen zal er sprake zijn van een behoorlijke woningwaardedaling, die maar zeer ten dele vergoed wordt.
Die woningwaardedaling is tevens een indicatie hoezeer de leefomgeving van ook de huurders wordt aangetast.
De waarde van het gebied daalt en dat wil je niet, juist voor Zuidoost niet.

10. Niet, want infrastructuur en industrie zijn niet per definitie goede criteria

In gesprekken met politici blijkt dat het bestaan van een fabriek, in dit geval de waterzuiveringsinstallatie, gewogen wordt als gunstig voor plaatsing van een turbine.
De fabriek wordt als industrie beschouwd en daar kunnen windturbines, is de redenering.
Het is een doodstil fabriekje en het is een rare redenering.